Golfplaten leggen

BouwBestel manvragen?bel ons op 073 50 32 32 6maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uurzaterdag van 8:30 - 13:00 uur

 Draagconstructie en ondergrond voor de golfplaten:
De constructie onder de golfplaten opgebouwd uit houten of stalen gordingen dient voldoende vlak, recht en haaks te zijn. De gordingen mogen onderling niet meer dan 10mm uit het dakvlak van elkaar verschillen. Indien er grotere verschillen ontstaan in combinatie met onzorgvuldige montage kan het aanzicht van uw dak minder fraai worden.

Minimale afmetingen van de constructie:
Om de golfplaten voldoende sterk te kunnen bevestigen aan de onderconstructie worden er minimale afmetingen geëist aan de onderconstructie. De minimale breedte van stalen gordingen bedraagt 40 mm, terwijl deze voor houten gordingen 50 mm dient te zijn.
Indien er sprake is van horizontaal aangebrachte latten op een bestaand dakbeschot, dienen deze latten een afmeting te hebben van 50 mm hoog en 63 mm breed.

Ondersteuningsafstanden
De hieronder vermelde ondersteuningsafstanden zijn in de praktijk voorkomende h.o.h. afstanden, gebaseerd op plaatlengte en overlap van de golfplaten. De onderstaande ondersteuningsafstanden zijn richtlijnen uitgaande van onderstaande gegevens.

De ondersteuningsafstanden gelden voor gebouwen:

  • in veiligheidsklassen 1, 2 en 3
  • met een gebouwhoogte tot 10 meter
  • gesloten en open gebouwen
  • in bebouwde en onbebouwde gebieden
  • in alle windgebieden in Nederland
  • elke gebouwvorm
  • elke plek op het dak

 

Overzicht max. ondersteuningsafstanden:
Tabel

Om uw maximale ondersteuningsafstand te bepalen dient u de gewenste plaatlengte te kiezen, vervolgens uw dakhelling. Daar waar de kolommen elkaar kruizen kunt u uw maximale ondersteuningsafstand aflezen.

Afhankelijk van uw dakhelling wordt er geadviseerd om een minimale overlap van de golfplaten aan te houden zoals omschreven. Daarnaast kan het ook zijn dat er sterk wordt aangeraden om een kitsnoer toe te passen om opwaaiend vocht te voorkomen.

De volgende afbeelding laat u zien wat er wordt bedoelt met de plaatlengte, de horizontale overlag, de ondersteuningsafstand en de afstand van bovenste ondersteuning tot noklijn. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de begrippen terug te koppelen naar uw situatie.

234523452345

Minimale afstand t.b.v. bevestiging golfplaten:

 293fh7239048fh

Indien er een overstek wordt toegepast mag de afstand maximaal ¼ zijn van de gordingafstand.

Om uw dak volledig af te werken kan er gebruik worden gemaakt van een aantal producten zoals een G-nokstuk en K-nokstuk. Ook hier zijn een aantal eisen aan gesteld met betrekking tot de verwerking er van. Deze zijn op onderstaande tabel uit te lezen:

NMJ2-8347C2

G-nokstuk (links) K-nokstuk (rechts)

Breedte-indeling van de Eternit ecolor golfplaten:
De golfplaten hebben een zijdelingse overlap van een halve golf nodig. Dit maakt dat de golfplaten een werkende breedte hebben van 1050mm. De dekkingsmethode van een halve golf overlap is toepasbaar bij een dakhelling van 15 – 90graden.

6645634CCCC

Bij de dakzijkanten van uw dak dient de laatste plaat dusdanig over te steken dat het laatste golfdal (o.k. dakplaat) volledig op de onderliggende constructie rust. Voordat er met de montage van de golfplaten gestart wordt dient eerst het dak uitgezet te worden. Begin met een hele plaatbreedte en hierop volgend de werkende breedte. De kans is groot dat u aan de andere dakzijkant uit komt op een pasplaat. Deze pasplaat dient minimaal 3 golfbreedtes breed te zijn. Het verwerken van deze pasplaat doet u niet direct langs de dakzijkant. Hier dient u altijd een hele plaat toe te passen.

Klassieke dekmethode golfplaten:
Bij deze dekmethode wordt zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het gebouw aan dezelfde kant begonnen met dekken (zie afbeelding). Afhankelijk van de gevelbeëindiging ( S- of M-windveer) wordt eerst begonnen met een hele plaat uit te zetten.
Hierna kan vervolgens bij Ecolor golfplaten een werkende plaatbreedte van 1050 mm aangehouden worden.

3GGV6V

Bij het dekken volgens bovenstaand systeem worden de hoeken van de platen op verschillende manier afgesneden. Het afsnijden van deze hoeken wordt gedaan om een vlak dak te kunnen verwezenlijken. Afhankelijk van de plaats van de golfplaat op het dakvlak worden geen, één of twee hoeken afgesneden. Het afschijnen van deze hoeken gebeurt op de plekken zoals te zien op beide afbeeldingen. Heeft u 4 golfplaten onder elkaar zal de 2e horizontale rij 2x voorkomen.

Ronddek methode golfplaten:
Bij de ronddekmethode wordt onafhankelijk van de windrichting gedekt. De ronddekmethode kan met alle (Ecolor) golfplaattypes uitgevoerd worden. De dekking wordt altijd van rechts naar links uitgevoerd. Hierbij is het makkelijk om met platen te werken die voorzien zijn van standaard hoekafschuining, deze dienen echter wel speciaal besteld te worden.

FF789FG789

U dient te voorkomen dat er op de kruising van horizontale en zijdelingse overlap 4 plaatdiktes op elkaar komen te liggen. De 2 kruis van elkaar liggende platen worden hiervoor in de hoeken afgeschuind, waardoor er altijd een goede afwatering is en maximaal 2 plaatdiktes op elkaar voorkomen.

Bewerkingsmethode van de golfplaten:


Hoe kunnen de golfplaten behandeld worden:
De Ecolor golfplaten kunnen, indien gewenst, op maat geleverd worden.
Het bewerken van de Ecolor golfplaten zoals het zagen, boren, snijden en knippen dient te geschieden met gereedschap dat bestemd is voor steenachtige materialen. Stof dient te worden voorkomen.

Hoekafschuining
Voorkomt het samenkomen van 4 platen op 1 punt waardoor er:
- spanningen in het materiaal kunnen ontstaan
- kieren ontstaan waar water door kan dringen
Daar waar 4 platen op 1 punt samenkomen dienen twee tegen over elkaar liggende hoeken afgeschuind te worden volgens onderstaande schets:

Welke hoeken er afgeschuind dienen te worden is afhankelijk van uw dekmethode zoals hierboven toegelicht. De lengte van de afschuining wordt bepaald door de vereiste horizontale overlap (veelal 200mm). Het beste is om een speling tussen beide hoeken te houden zodat de platen onderling een beetje kunnen werken.

Gaten maken in vezelcement golfplaten:
Voor het maken van grote gaten in de Ecolor golfplaten kan gebruik gemaakt worden van een knabbelschaar. Ook hier geldt dat bij grote aantallen speciaal gereedschap, zoals een diamantboor, ingezet kan worden.

Bevestigen van de golfplaten:
Zowel de golfplaten als de toebehoren (windveren en nokstukken) kunnen met de golfplaatbouten worden bevestigd.